Algemene voorwaarden

Hieronder leggen wij het uit in een notendop!

Algemene voorwaarden

Hieronder leggen wij het uit in een notendop!

Algemene voorwaarden

Hieronder leggen wij het uit in een notendop!

Algemene voorwaarden

Lees hieronder onze Algemene voorwaarden.

Onze Algemene Voorwaarden

ALGEMENE WERVING & SELECTIEVOORWAARDEN LETSWURK B.V.

Inleiding

Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden zoals die gehanteerd worden door Letswurk B.V., hierna Letswurk te noemen . Deze zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige offertes, aanvragen, opdrachten en overeenkomsten tussen Letswurk en haar opdrachtgevers.
Indien en voor zover Letswurk één of meer van de onderstaande activiteiten ontplooit en er tussen Letswurk en een opdrachtgever een overeenkomst wordt gesloten c.q. sprake is van een daartoe strekkende aanvraag, offerte of opdracht, zijn de bijbehorende, in dit document opgenomen Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van de voorwaarden van de opdrachtgever van toepassing. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van een overeenkomst tussen Letswurk en een opdrachtgever, indien die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door Letswurk zijn aanvaard.

Artikel 1: algemeen

1.1.
Werving & selectie is de opdracht waarbij Letswurk ten behoeve van indiensttreding (of een vergelijkbare vorm van tewerkstelling) voor een opdrachtgever één of meer kandidaten selecteert en deze(n) mondeling of schriftelijk bij opdrachtgever introduceert.
Van een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht is sprake indien een door Letswurk bij opdrachtgever voorgestelde kandidaat de arbeidsovereenkomst accepteert (of anderszins werkzaam wordt gesteld).

1.2.
De wijze waarop de werving & selectieopdracht door Letswurk wordt uitgevoerd, de functie waarop de opdracht betrekking heeft, de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, het honorarium en eventuele overige gegevens en verplichtingen worden in een opdrachtbevestiging aan opdrachtgever bevestigd.

1.3.
Het is de opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door Letswurk voorgestelde kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Letswurk aan derden bekend te maken. Indien de opdrachtgever geen overeenkomst aangaat met de kandidaat dient de opdrachtgever de gegevens te vernietigen.

Artikel 2: honorarium

2.1.
Letswurk werkt op basis van ‘no cure no pay’, waarbij alleen honorarium verschuldigd is in geval van succesvolle vervulling, waaronder wordt verstaan ondertekening arbeidscontract van de door Letswurk aangedragen kandidaat, eventueel op de wijze als bepaald in artikel 2.7, of op basis van een honorarium dat in rekening wordt gebracht bij een (andere) succesvolle vervulling.

2.2.
In het geval ‘no cure no pay’ is afgesproken bedraagt bij een succesvolle vervulling het totale honorarium een percentage van het bruto jaarsalaris zoals aangegeven in artikel 2.3.

2.3.
Het honorarium bedraagt een percentage van het bruto jaarsalaris op fulltime basis van de geselecteerde kandidaat bij indiensttreding gebaseerd op een fulltime dienstverband. Onder het bruto jaarsalaris worden eveneens 100% van de maximaal haalbare provisie en bonus, alsmede vakantiegeld en 13e maand begrepen. Dit wordt vermeerderd met BTW. Het minimum honorarium bedraagt € 3500,- exclusief BTW.

2.4.
Het tarief, vermeerderd met BTW, wordt gefactureerd op het moment dat de arbeidsovereenkomst door de opdrachtgever en de kandidaat is getekend of, indien wordt verzuimd de arbeidsovereenkomst tijdig te tekenen, in de eerste week van de aanstelling van de geselecteerde kandidaat.

2.5.
De opdrachtgever, is behalve het tarief, aan Letswurk verschuldigd alle kosten die Letswurk ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt, voorzover dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Letswurk en de opdrachtgever is overeengekomen.

2.6.
De opdrachtgever is gehouden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na een daartoe gedaan verzoek door Letswurk de gegevens te verstrekken, noodzakelijk voor de bepaling van het honorarium en de startdatum van de door Letswurk geselecteerde kandidaat. Indien de opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is Letswurk gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris en de startdatum te schatten en conform die schatting te factureren.

2.7.
Onder een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door Letswurk aan de opdrachtgever, voorgestelde kandidaat binnen 12 maanden na die introductie in dienst treedt of anderszins en/of, al dan niet via derden, op enigerlei wijze werkzaam is bij de opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming. Tenzij opdrachtgever terzake vooraf een nadrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt, is het tarief eveneens verschuldigd indien de door Letswurk geïntroduceerde kandidaat bij opdrachtgever via een sollicitatie of anderszins in meer of mindere mate bekend mocht blijken te zijn.

Artikel 3: betalingstermijn

3.1.
De betalingstermijn van door Letswurk verzonden facturen bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

Artikel 4: klachten

Klachten met betrekking tot de wijze van uitvoering en de kwaliteit van de werkzaamheden van Letswurk dienen onverwijld en uiterlijk acht dagen nadat de werkzaamheden waarover geklaagd wordt, uitgevoerd zijn of hadden moeten zijn uitgevoerd, gemotiveerd en schriftelijk aan Letswurk te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan elk recht dat de opdrachtgever daaraan kan ontlenen, vervalt. Behandeling van tijdig en op de juiste wijze ingediende klachten zal in overleg tussen opdrachtgever en Letswurk plaatsvinden. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Artikel 5: vertragingsrente en kosten

Indien de opdrachtgever in verzuim is, is zij aan Letswurk een direct opeisbare vertragingsrente verschuldigd conform de wettelijke rente plus twee procent (art. 6:119 BW) over de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van een maand als één maand wordt gerekend. Alle kosten van inning en invordering van de factuur, waaronder begrepen gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6: inspanningsverbintenis; exoneratie

Letswurk is gehouden zich in te spannen geschikte kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van indiensttreding bij de opdrachtgever. Voor de beslissing om met een door Letswurk geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze arbeidsovereenkomst, is de opdrachtgever verantwoordelijk. De opdrachtgever aanvaardt dat Letswurk op geen enkele wijze aansprakelijk is voor tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door kandidaten die Letswurk heeft geselecteerd.

Artikel 7: garantieregeling

7.1.
Garantieregelingen zijn uitsluitend van toepassing wanneer deze uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen. Garantieregelingen bestaan altijd uit een regeling waarbij is overeengekomen dat een gedeelte van het honorarium is verschuldigd op het moment van indiensttreding van de bemiddelde kandidaat en een gedeelte dat is verschuldigd na het verstrijken van een vooraf overeengekomen periode. Dit laatste gedeelte geldt als garantieregeling. Wanneer de bemiddelde kandidaat na het verstrijken van deze periode niet meer in dienst is bij opdrachtgever dan is dit laatste gedeelte niet verschuldigd.

7.2.
De garantieregeling is niet van toepassing indien de kandidaat niet meer in dienst is bij opdrachtgever door oorzaken die te maken kunnen hebben met veranderde functie-inhoud, reorganisaties, fusies en overnames, vertrek direct leidinggevende, surseance of faillissement van opdrachtgever.

Artikel 8: toepasselijk recht bij geschillen

8.1.
De overeenkomst alsmede de opdracht, de aanvraag en de offerte van Letswurk worden volledig beheerst door Nederlands recht.

8.2.
Indien partijen bij verschillen van inzicht over de uitvoering en/of uitleg van de overeenkomst in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen, staat het ieder der partijen vrij zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden. Geschillen tussen Letswurk en opdrachtgever uit hoofde van het uitvoeren van de opdracht worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem, tenzij op grond van dwingend rechtelijke bepalingen een andere rechter wordt aangewezen.

Met onze aandacht voor kandidaat, klant en markt maken wij snel de betere match, waar langdurige relaties uit voortkomen. Wij bedienen onze klanten in functies binnen de techniek, administratieve ondersteuning, commercie, logistiek en productie, met extra aandacht voor het sociale domein.

Met ruim 20 jaar ervaring binnen de arbeidsbemiddeling, zijn wij voor kandidaat en klant een bemiddelaar en adviseur met ruime kennis en duidelijke communicatie. Wij zijn flexibel in het vinden van de oplossing op vraagstukken binnen de arbeidsbemiddeling met aandacht voor alle partijen.

telefoniste

"Na jaren zoeken, heb ik via Letswurk eindelijk de baan gevonden die past bij wat ik wil en wat ik kan. Er wordt rekening gehouden met mijn omstandigheden en wensen en dan voel je je serieus genomen."

telefoniste

"Na jaren zoeken, heb ik via Letswurk eindelijk de baan gevonden die past bij wat ik wil en wat ik kan. Er wordt rekening gehouden met mijn omstandigheden en wensen en dan voel je je serieus genomen."

telefoniste

"Na jaren zoeken, heb ik via Letswurk eindelijk de baan gevonden die past bij wat ik wil en wat ik kan. Er wordt rekening gehouden met mijn omstandigheden en wensen en dan voel je je serieus genomen."

Auto servicemonteur

"Na behoorlijke tijd zoeken, heb ik via Letswurk eindelijk de baan gevonden die bij mij past met wat ik wil en wat ik kan. Er wordt rekening gehouden met mijn omstandigheden en wensen en dan voel je je serieus genomen."